dernek hakkInda

faalİyet alanI

Dernek, öğrenme ve öğretmenin temel bir hak olduğu bilincinden hareketle; her düzeyde, eğitim ve öğretim alanındaki farklı yaklaşım ve uygulamaları kendi çalışma alanı içerisinde görerk, alternatif modeller üzerinde araştırma yapmak, yeni modeller geliştirmek, bunları uygulamak, mevcut uygulamalara yardımcı olmak, desteklemek ve yaygınlaştırmak ayrıca,

- Kamu karar mekanizmalarına katılım, kamu sivil toplum diyalogunun artırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler ile sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin ve iletişimlerinin artırılmasına yönelik eğitim ve sosyal içerikli projeler.

- Gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdamını, girişimciliğini artırmaya yönelik projeler

- Çevre sağlığının korunması ile Aile Sanat ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik projeler yapmak amacı ile kurulmuştur.


ÇALIŞMA alanI

Eğitim , Sosyal , Sanat ve Kültürel alanda faaliyet gösterir.

dernek organlarI

- Genel Kurul
- Yönetim Kurulu
- Denetim Kurulu

Üye olma hakkI ve Üyelik İŞlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak , yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye ' de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.